تفاوت بین جواز عام و جواز خاص

به  طور کلی انجام واردات و صادرات بیشتر کالاها و خدمات به ایران و از ایران مجاز نیست مگر اینکه اداره اوفک برای آن فعالیت بخصوص جواز صادر کرده باشد. اوفک دو نوع جواز صادر میکند: جواز عام و جواز .خاص

جوازهای عام

جوازهای عام، به عموم اجازه انجام معاملاتی که دولت آمریکا معتقد است سیاست تحریم های آمریکا را نقض نمی کند، می دهد.

جواز عام اساساً بیانگر این است که تمام افراد آمریکایی می توانند در فعالیت یا معاملات بخصوصی که در جواز عام نام برده شده، دخیل باشند. برای مثال فعالیت هایی که براساس جواز عام، مجاز است به شرح ذیل است:

ارسال پول خانوادگی، ارسال پول جهت پرداخت های شخصی و غیر تجاری به/از ایران، فروش ملک و دارایی که از طریق ارث و یا قبل اینکه شخص آمریکایی شده، بدست آمده باشد و موارد بیشتر. اگر برای انجام عملیاتی جواز عام صادر شده باشد، نیازی به درخواست جواز خاص برای انجام آن امر نیست.

جوازهای خاص

زمانی که شخص یا شرکتی بخواهد فعالیتهایی را انجام دهد و در آن شرکت کند که براساس مقررات تحریم ها ممنوع است و برای آن مجوز عامی هم صادر نشده باشد، برای انجام آن فعالیت بخصوص، شخص حقیقی یا حقوقی مورد نظر باید تقاضای مجوز خاص کند.

در این صورت، آن شخص یا شرکت که قصد انجام فعالیت غیر مجاز را دارد، باید از اداره اوفک تقاضای جواز خاص کند. در این تقاضا، شخص مورد نظر از دولت برای شرکت در انجام فعالیت های بخصوص تقاضای مجوز شخصی و خاص می نماید. متقاضیان معمولاً جهت دریافت مجوز خاص باید درخواست خود را به شکل نامه، به صورت الکترونیکی به دولت ارسال نمایند.

یکی از اشتباهات رایج این است که شخصی برای فعالیتی که قبلا برای آن جواز عام صادر شده است، از اوفک تقاضای جواز خاص نماید. در صورتی که جواز عام برای فعالیتی صادر شده باشد، دولت جواز خاص به اسم شخص درخواست کنند صادر نمی کند بلکه اوفک بدون هیچ کاری صرفا درخواست فرد مورد نظر را بر می گرداند. اوفک صفحه ای با عنوان نامه “برگشت بدون اقدام” (return without action) برای متقاضی ارسال می کند که این نامه هیچ اثر حقوقی ندارد و جواز تلقی نمی شود.

اگر فکر می کنید که شما هم جواز خاصی دریافت کردید ولی از درستی آن اطلاع ندارید، کپی آن را برای ما از طریق اپلیکیشن موبایل ما یا ایمیل (info@yazdanyarlaw.com) ارسال کنید. ما با کمال خوشحالی، مدرک ارسالی را بررسی کرده و به شما اطلاع می دهیم که این مدرک جواز خاص و یا عام است. برای اطلاعات بیشتر با دفتر ما تماس حاصل فرمایید.

Digital currency or “cryptocurrency” has become a prominent term when discussing money transferring, wiring, and banking. There are many misconceptions regarding cryptocurrency and its uses, so it is important to have adequate knowledge about it and its uses.  

Definitions 

Virtual currency is a digital representation of value that functions as a medium of exchange, a unit of account and/or a store of value, is neither issued nor guaranteed by any jurisdiction, and does not have legal tender status in any jurisdiction. The term digital currency includes sovereign cryptocurrency, virtual currency, and a digital representation of fiat currency. A digital currency wallet is a software application that provides a means for holding, storing, and transferring digital currency. In the simplest words, cryptocurrency is a digital asset that acts as a medium of exchange for money transfers.  

Common Misconceptions 

Many people believe that if they engage in transactions through cryptocurrency or digital exchange sites, that the transaction is not regulated, and the sanctions do not apply. That is NOT TRUE. OFAC compliance obligations remain the same for digital currency, just like traditional fiat currency. The transaction IS REGULATED, and sanction DO APPLY. Just as sanctions are enforced through business, banks, and financial institutions, the U.S. government expects the same level of commitment from entities dealing in cryptocurrency to enforce and comply with the sanctions. Many sites are now freezing and/or holding transfers and asking for proof of validity of the transactions under the sanctions. The U.S. government has become hypervigilant in targeting illegal cryptocurrency transactions because they are concerned that sanctioned countries and parties have used/are using cryptocurrency to avoid sanctions designed to isolate them and to facilitate illicit activities.  

Guidance 

All hope is not lost when it comes to cryptocurrency, users must just ensure that their exchanges and activities are compliant with the sanctions. These are key steps that cryptocurrency users and exchangers can take to protect against potential sanctions violations: 

  1. Crypto exchangers operating in the United States must register with FinCEN as money service businesses, license themselves in the states in which they operate, and exclude users in sanctioned jurisdictions and those on OFAC’s SDN List from transacting on the exchange.  
  1. Exchangers should adopt and implement Know Your Customer procedures, including sanctions screening, to identify parties trading on their exchanges, and they should employ geo-IP blocking to prohibit access by parties from sanctioned jurisdictions.  
  1. U.S. persons trading in cryptocurrency should use exchanges committed to complying with U.S. sanctions requirements.  
  1. Exchanges operating outside the United States that want to attract U.S. users should also consider implementing such measures, to exclude targets of U.S. sanctions from trading.  

For more information, contact our firm today!